Codi tècnic

Generalitat de Catalunya

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

  • CTE – Pàgina oficial.
  • DB SI  – Amb comentaris del Ministeri de Foment (versió juny 2012)
  • DB SUA – Amb comentaris del Ministeri de Foment (versió juny 2012)
  • DB HS – Salubritat

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (2002)

  • DB HE – Estalvi d’energia
  • RITE – Reial Decret 1027/2007
  • RITE – Modificació Reial Decret 1027/2007