A Proisotec oferim solucions integrals relacionades amb l’enginyeria i la eficiència energètica. Els nostres serveis estan orientats des del rigor i la competitivitat de les nostres actuacions així com el màxim respecte pel medi ambient.

Abans d’iniciar els nostres projectes d’enginyeria i energia avaluem cadascuna de les variables a tenir en compte per assegurar-nos la màxima satisfacció dels nostres clients, així com el mínim cost possible.

Ens agrada oferir els nostres serveis amb formalitat, dedicació i professionalitat. L’experiència, la satisfacció dels nostres clients, la feina ben feta i el servei de qualitat són la millor garantia dels nostres serveis.

ENGINYERIA

   Projectes bàsics i executius

Des de Proisotec ens encarreguem de la redacció de projectes bàsics i executius d’instal·lacions.

Cada edifici es tracta de manera singular, individual, buscant l’optimització de recursos, l’eficiència i el màxim confort dels usuaris.

El nostre equip disposa d’experiència en aquest àmbit, cosa que ens permet oferir els nostres serveis de forma competent i professional.

   Llicències ambientals

Des de Proisotec ajudem els nostres clients a obtenir llicències ambientals. Per aconseguir aquest objectiu estudiem cada cas i analitzem els passos a tenir en compte amb les diferents administracions.

Més de 15 anys d’experiència avalen la nostra experiència tramitant aquest tipus de permisos.

   Estudis contra incendis

Des de Proisotec realitzem estudis per a la prevenció d’incendis en edificis i equipaments.

Per tal d’oferir un resultat satisfactori per a cada projecte, el nostre equip aplica les diferents normatives contra incendis als diferents edificis.

   Seguretat en la Construcció

Des de Proisotec analitzem les necessitats específiques de cada client per tal de realitzar els estudis i estudis bàsics en l’àrea de seguretat i salut.

També oferim el servei de revisió d’estudis i plans de seguretat i salut per tal de proporcionar les màximes garanties de seguretat en la construcció.

   Direcció d’obra

A Proisotec fem gestió i direcció d’obres, tant del sector públic com del sector privat.

La nostra experiència en la redacció, gestió i execució de projectes ens aporta una visió integral en el procés del desenvolupament dels projectes.

Durant més de 15 anys hem gestionat i dirigit obres de diversa índole, fet que ens aporta experiència, seguretat i garanties d’èxit

   Plans d’autoprotecció

Realitzem plans d’autoprotecció de les activitats i centres sotmesos en base al Decret 30/2015, de 3 de març. Els nostres plans d’autoprotecció són vàlids tant en l’àmbit per a la protecció civil de Catalunya (Annex IA), com en l’àmbit de la protecció civil municipal (Annex IC).

Assessorem i donem el suport tècnic per elaborar el PAU (Pla d’Auto Protecció) i per la seva homologació; així com també en la seva implementació, manteniment, actualització i revisió.

Pel que fa al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals a les activitats, elaborem Plans d’Emergència així com assessorem als clients per a la seva implementació.

   Gestió amb companyies subministradores, administracions públiques i ajuntaments

Des de Proisotec fem de nexe entre clients i companyies subministradores, administracions públiques i ajuntaments amb la finalitat d’oferir solucions i respostes que facilitin el procés de desenvolupament de projectes d’obra i instal·lacions.

A Proisotec gestionem els tràmits corresponents per tal que els projectes d’obra i d’instal·lacions siguin al màxim d’àgils i eficaços, cosa que permet estalviar temps i diners.

ENERGIA

   Auditories energètiques

Una auditoria energètica serveix per conèixer com es distribueix el flux d’energia en primer lloc, i seguidament, proposar millores d’eficiència energètica per fer que aquest ús energètic sigui econòmicament òptim.

Des de Proisotec analitzem quin és l’ús de l’energia per tal de saber com realment s’està utilitzant en cada edifici. Aquesta informació ens permet elaborar propostes que incrementin l’eficiència energètica dels edificis.

A Proisotec podem realitzar des d’auditories de grau d’inversió per a un contracte de serveis energètics, auditories de compliment del RD 56/2016, així com diagnosis inicials.

   Certificacions energètiques

Des del 2007, Proisotec realitza projectes de certificació energètica d’edificis de nova construcció. Des del 2013 també gestionem certificats energètics d’edificis existents. Tenim tècnics especialistes en modelització d’edificis amb coneixements del programari oficial (HULC, CE3x i CALENER GT).

Des de Proisotec proposem actuacions per millorar l’etiqueta energètica tant en la part externa de l’edifici, l’envolupant, com en les instal·lacions energètiques. A més, tramitem la inscripció del certificat energètic en el registre de cada comunitat autònoma.

El control integral del procés ens permet oferir solucions més detallades i facilitar les gestions als nostres clients.

   Gestors energètics

Controlar, monitoritzar i supervisar cada instal·lació és imprescindible per a una òptima gestió energètica. Una instal·lació gestionada energèticament pot implicar estalvis de fins a un 15% en les factures energètiques.

Treballem per la gestió i supervisió energètica que comporta un ús racional i òptim dels sistemes energètics sense que els usuaris hagin de renunciar al confort.

   Assessorament energètic a projectes

Assessorem promotors, arquitectes, ajuntaments, empreses públiques per aconseguir que cada edifici sigui tan energèticament sostenible com sigui possible.

Per assolir aquest objectiu, estudiem, analitzem i valorem les possibles millores per fer que cada projecte, ja sigui un edifici nou, remodelacions o ampliacions, tinguin el mínim consum energètic i cost econòmic, oferint un resultat òptim a les peticions de cada client.

A més, informem els nostres clients sobre l’existència de possibles subvencions que financin les remodelacions d’eficiència energètica.

   Assessorament energètic a ESEs

Ajudem les ESES (Empreses de Serveis Energètics) a aconseguir que els seus projectes tinguin les màximes garanties rendiment energètic.

A més, també ajudem a redactar concursos de licitació d’empreses energètiques i contractes de rendiment energètic entre el propietari i les ESES.

  Commissioning

Ens encarreguem de verificar i documentar que les instal·lacions, edificis i sistemes estiguin pensats, dissenyats, instal·lats, provats, utilitzats i mantinguts segons els requeriments inicialment previstos.

A més, oferim serveis de commissioning per tal que els edificis compleixin amb els prerequisits o requisits corresponents a les Certificacions d’edificis sostenibles, com ara el LEED o el BREAM.

Oferim serveis de Re-commissioning o Retrocommissioning en edificis existents per a aconseguir que funcionin de manera eficient i òptima.

Des del 2015 Proisotec disposa del primer certificat internacional per l’AEE en commissioning a Espanya. (+info)

   Simulació energètica avançada d’edificis

Oferim el servei de simulació energètica avançada en edificis per tal de comprovar la viabilitat energètica d’una proposta de millora d’eficiència energètica o del disseny d’un edifici NZEB (Edificis de Consum Zero).

Per realitzar càlculs avançats de demandes i consums energètics utilitzem el software de simulació energètica Design Builder – Energy+, incorporant solucions passives, tals com la ventilació natural o aportació natural, o solucions actives, com podrien ser l’estudi comparatiu de diferents tecnologies de climatització.

  Segells de sostenibilitat LEED

Oferim serveis per aconseguir la certificació internacional LEED per a edificis sostenibles. Donem suport a propietats pel disseny, construcció i gestió del seus edificis perquè aconsegueixin un ús sostenible i de manera energèticament eficient.

Proisotec és membre de l’entitat USGBC (U.S Green Building Council).

   Sistema de gestió de l’energia ISO 50.001

Oferim assessorament puntual o total per a la implementació de la norma ISO 50.001. L’objectiu de la norma ISO 50.001 és establir els sistemes i processos necessaris per gestionar l’eficiència de la gestió energètica, obtenint un estalvi energètic òptim.

   Plans de mesura i verificació

Per tal de demostrar el rendiment energètic de la inversió realitzada utilitzem el protocol de mesura i verificació d’estalvis energètics reconegut mundialment IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol).

Aquest protocol consisteix a desenvolupar un pla de mesura i verificació abans de la implementació de la mesura. Un cop realitzades les millores permet verificar els estalvis energètics produïts.

Disposem de tècnics certificats en l’aplicació del protocol IPMVP.